Andmekaitsepõhimõtted

Andmekaitsepõhimõtted: Kliendi- ja turundusregister

EL-i isikuandmete kaitse üldmäärus (2016/679)
Isikuandmete seaduse (1999/523) § 10 ja § 24
Uuendatud 26.4.2018

1. Registripidaja

Simeri Oy, (Y 0944332-6)
Juvankartanontie 15, 02920 Espoo,tel +358 020 770 5800
www.simeri.fi, info@simeri.fi

2. Kontaktisik registri küsimustes

Sanna Linnakoski, Simeri Oy, Juvankartanontie 15, 02920 Espoo
sanna.linnakoski@simeri.fi

3. Registri nimi

Kliendi- ja turundusregister

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Isikuandmeid töödeldakse kliendisuhte ja muu ametliku suhtlusega seotud suhte hoidmiseks, teenuste loomiseks, äritegevuse arendamiseks ja plaanimiseks ning turundamiseks, arvamus- ja turu-uuringuteks ning kliendisuhtluseks, mida võidakse teha ka elektroonselt ja suunatult.
Isikuandmeid töödeldakse registrisse kantud isikult saadud nõusoleku või võimaliku volituse alusel.

5. Registris sisalduvad andmed

Registrisse märgitakse kliendi kontaktisiku nimi ja kontaktandmed. Lisaks koguneb registrisse andmeid kliendi tellitud toodete ja teenuste kohta ning nende kohaletoimetamise ja arvete kohta.

6. Nõuetekohased andmeallikad

Andmeid saadakse registrisse kantu käest ja äritegevusest.

7. Andmete nõuetekohane edastamine

Nõuetekohast edastamist ei toimu. Seadusest tulenevatel juhtudel võidakse andmeid edastada ametiisikutele.

8. Andmeedastus väljapoole EL-i või EMP-d

Andmeid ei edastata EL-ist ega EMP-st väljapoole.

9. Registrikaitse põhimõtted

Isikuandmed hoitakse konfidentsiaalsena. Iga registri andmetega töötav isik on saanud Simeri andmekaitse põhimõtete alase väljaõppe. Klientide isikuandmeid sisaldavat pabermaterjali hoitakse tööruumides, kuhu kõrvalised isikud ei pääse.
Andmevõrk ja seadmed, kus elektroonsed andmed paiknevad, on kaitstud tulemüüri, salasõnade ja muude üldtunnustatud tehniliste vahenditega. Kasutusõigused on piiratud vastavalt tööülesannetele.

10. Isikuandmete säilitamise aeg

Registrisse kogutud andmeid säilitatakse üksnes nii kaua ja selles ulatuses, kui on kliendisuhte ja turunduse seisukohalt vajalik. Registri andmete õiguslikku alust ja töötlemise vajadust hinnatakse vähemalt iga viie (5) aasta järel.
Simeri juhatus hindab andmete säilitamise vajadust tavapärase tegevusjuhendi järgi. Lisaks teeb registripidaja kõik mõistlikud toimingud selle tagamiseks, et – töötlemise eesmärgi seisukohalt – ebatäpsed, vigased või vananenud isikuandmed viivitamatult kustutatakse või parandatakse.

11. Registrisse kantu õigused

Palved registrisse kantu õiguste teostamiseks suunatakse selles selgituses mainitud kontaktisikule.
Registrisse kantul on õigus saada oma registrisse kantud andmetest koopia ning õigus sellele, et tema kohta käivad vigased või puudulikud andmed parandatakse tarbetu viivituseta.

12. Lisainfo

Kui registrisse kantu soovib lisainfot oma andmete töötlemise kohta, võib ta võtta ühendust punktis 2 mainitud kontaktisikuga.