EL-i isikuandmete kaitse üldmäärus (2016/679)
Isikuandmete seaduse (1999/523) § 10 ja § 24

Uuendatud 11.12.2018

1. Registripidaja
Simeri Oy (Y 0944332-6),
Riihikuja 3, 01720 Vantaa,tel +358 020 770 5800
www.simeri.fi, info@simeri.fi

2. Kontaktisik registri küsimustes
Satu Savolainen, Simeri Oy, Riihikuja 3, 01720 Vantaa
satu.savolainen@simeri.fi

3. Registri nimi
Koolitusregister

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine põhineb registreerunu nõusolekul ja töötlemise eesmärk on koolituse läbiviimine ja pädevusandmete korrashoid.

5. Registris sisalduvad andmed
Registrisse kantakse nimi, sünniaeg ja kontaktandmed. Lisaks koguneb andmeid läbitud koolituste kohta.

6. Nõuetekohased andmeallikad
Andmed saadakse registreerunult endalt.

7. Andmete nõuetekohane edastamine
IPAFi koolitusel osalejate andmed märgitakse IPAF (International Powered Access Federation) PAL-kaardi registrisse.

8. Andmeedastus väljapoole EL-i või EMP-d
Andmeid ei edastata EL-ist ega EMP-st väljapoole.

9. Registrikaitse põhimõtted
Isikuandmed hoitakse konfidentsiaalsena. Iga registri andmetega töötav isik on saanud Simeri andmekaitsepõhimõtete alase väljaõppe. Isikuandmeid sisaldavat pabermaterjali hoitakse tööruumides, kuhu kõrvalised isikud ei pääse.
Andmevõrk ja seadmed, kus elektroonsed andmed paiknevad, on kaitstud tulemüüri, salasõnade ja muude üldtunnustatud tehniliste vahenditega. Kasutusõigused on piiratud vastavalt tööülesannetele.

10. Isikuandmete säilitamise aeg
Isikuandmete registrisse kogutud andmeid säilitatakse ainult nii kaua ja selles ulatuses, kui pädevuste haldamiseks vajalik. Registri andmete õiguslikku alust ja töötlemise vajadust hinnatakse vähemalt iga viie (5) aasta järel.
Simeri juhatus hindab andmete säilitamise vajadust tavapärase tegevusjuhendi järgi. Lisaks teeb registripidaja kõik mõistlikud toimingud selle tagamiseks, et – töötlemise eesmärgi seisukohalt – ebatäpsed, vigased või vananenud isikuandmed viivitamatult kustutatakse või parandatakse.

11. Registrisse kantu õigused
Palved registrisse kantu õiguste teostamiseks suunatakse selles selgituses mainitud kontaktisikule.
Registrisse kantul on õigus saada oma registrisse kantud andmetest koopia ning õigus sellele, et tema kohta käivad vigased või puudulikud andmed parandatakse tarbetu viivituseta.

12. Lisainfo
Kui registrisse kantu soovib lisainfot oma andmete töötlemise kohta, võib ta võtta ühendust punktis 2 mainitud kontaktisikuga.